Photo Name Place
Dr. Shugan Chand Jain India
Gr. Capt. (Retd.) Vimal Jain India
ISJS Dr. Mahendra Pandya India
Dr. Amit Jain India
Mr. Rajiv Jain India
Mr. Sanjay Jain India
ISJS Mrs. Anita Jain Switzerland
Dr. Sulekh Jain USA
ISJS Dr. Vinay K Jain USA
Dr. Yashwant Malaiya USA
Mr. Yogendra Jain USA
Dr. Manish Mehta USA
ISJS Dr. Tansukh Salgia USA
ISJS Mr. Dilip Shah USA
Dr. Atul Shah UK
ISJS Dr. Prakash Shah UK
ISJS Mr. Pramod M. Jain Thailand